HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN PSN HỆ US TRÊN PS5.

To register a US account for your PS5, you can follow these steps: Power on your PS5 and connect it to the internet. On the main menu, select “Create a User.” Choose “Next” on the welcome screen. Select “Create an Account” and then “Next.” Choose “Sign Up Now” on the next screen. Select “Use Your Email Address” or “Sign Up with an Existing Account.” If you choose “Use Your Email Address,” enter your email and select “Next.” Follow the prompts to complete the registration process. If you choose “Sign Up with an Existing Account,” select “PlayStation Network.” On the next screen, select “Create Account” and then “Next.” Read and agree to the Terms of Service and Privacy Policy. Fill in your personal details, including your name, date of birth, and address. When prompted to enter your country/region, select “United States” or “US.” Follow the remaining on-screen prompts to complete the registration process. Please note that creating an account with a different country/region may have certain limitations, such as access to region-specific content or services. Ensure you have a valid email address and accurate personal information while registering your PS5 account. ——————————————————————————————————– Để đăng ký tài khoản Hoa Kỳ cho PS5 của bạn, bạn có thể làm theo các bước sau: Bật nguồn PS5 của bạn và kết nối nó với Internet. Trên menu chính, chọn “Tạo người dùng”. Chọn “Tiếp theo” trên màn hình chào mừng. Chọn “Tạo tài khoản” rồi chọn “Tiếp theo”. Chọn “Đăng ký ngay” trên màn hình tiếp theo. Chọn “Sử dụng địa chỉ email của bạn” hoặc “Đăng ký bằng tài khoản hiện có”. Nếu bạn chọn “Sử dụng địa chỉ email của bạn”, hãy nhập email của bạn và chọn “Tiếp theo”. Làm theo lời nhắc để hoàn tất quá trình đăng ký. Nếu bạn chọn “Đăng ký bằng tài khoản hiện có”, hãy chọn “Mạng PlayStation”. Trên màn hình tiếp theo, chọn “Tạo tài khoản” rồi chọn “Tiếp theo”. Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật. Điền thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, ngày sinh và địa chỉ của bạn. Khi được nhắc nhập quốc gia/khu vực của bạn, hãy chọn “United States” hoặc “US”. Làm theo các lời nhắc còn lại trên màn hình để hoàn tất quá trình đăng ký. Xin lưu ý rằng việc tạo tài khoản với một quốc gia/khu vực khác có thể có một số hạn chế nhất định, chẳng hạn như quyền truy cập vào nội dung hoặc dịch vụ dành riêng cho khu vực. Đảm bảo bạn có địa chỉ email hợp lệ và thông tin cá nhân chính xác khi đăng ký tài khoản PS5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo